Postavim.sk
 

Kolaudácia - ako na to

Aby ste mohli po ukončení výstavby rodinného domu nehnuteľnosť riadne užívať je potrebné ju skolaudovať.

Kedy je možné kolaudovať:

• stavba musí mať hotovú strechu s odvodnením a bleskozvodom, komín, okná a dvere, všetky inštalácie, zariaďovacie predmety v kúpeľniach, povrchové úpravy stien, stropov a podláh, schodisko a balkóny so zábradliami a všetky prípojky inžinierských sietí s meracími miestami
• ak sa počas výstavby zmenila poloha alebo veľkosť niektorých projektových konštrukcií, ak niekde pribudla alebo sa nerealizovala priečka či dvere, treba požiadať projektanta o vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby
• ak nemáte stavbu do ukončenia platnosti stavebného povolenia ukončenú, nezúfajte. Písomnou žiadosťou na stavebnom úradde platnosť predĺžite

V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník uvedie:

• meno a adresu stavebníka
• označenie a miesto stavby, číslo stavebného povolenia, dátum, kedy bolo stavebné povolenie vydané, potrebné je aj uviesť, kým bolo stavebné povolenie vydané
• termín, v ktorom bude stavba dokončená
• termín, v ktorom bude vypratané stavenisko
• termín, v ktorom bude dokončená úprava okolia

Stavebník k žiadosti priloží:

• výkresy skutočného vyhotovenia stavby
• rozhodnutia, stanoviská, súhlasy a posúdenia dotknutých orgánov štátnej správy
• atesty a certifikáty použitých materiálov a výrobkov, vyhlásenia o zhode výrobkov
• revízne správy a doklady o vykonaných skúškach – napr. revízna správa k elektroinšta­lácii, revízna správa k plynoinštalácii, tlaková skúška plynového potrubia, revízna správa k bleskozvodu, osvedčenie o nezávadnosti komínu, atest nepriepustnosti žumpy, zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
• užívacie povolenie na vodohospodárske časti stavby
• užívacie povolenie na komunikácie a spevnené plochy
• doklad o vytýčení priestorovej stavby autorizovaným geodetom
• geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby podľa predpisov o katastri na vyznačenie zmien v katastri nehnuteľností
• záznam o prevzatí geodetickej dokumentácie
• ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi a vyplynuli z podmienok stavebného povolenia
• energetický certifikát

Čo obsahuje kolaudačné rozhodnutie:

Okrem všeobecných náležitostí, ktoré určuje správny poriadok, obsahuje:

• meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa
• označenie stavby
• vymedzenie účelu užívania stavby
• podmienky pre užívanie stavby, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania, najmä z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, zdravia ľudí, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
• lehotu na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby, ktoré vo svojom súhrne nebránia riadnemu a nerušenému užívaniu stavby

Čo treba robiť po získaní kolaudačného rozhodnutia:

• zabezpečiť zaevidovanie stavby na obecnom či mestskom úrade, ktorý vydá rozhodnutie o pridelení súpisného čísla stavbe
• písomnou formou požiadať príslušnú správu katastra o zápis stavby do operátu katastra nehnuteľností
• na základe nového listu vlastníctva so zapísanou stavbou ste povinný prihlásiť sa príslušnému správcovi dane za účelom priznania dane z nehnuteľností
• zabezpečiť dodávky energií, vody, likvidáciu pevného komunálneho odpadu a splaškov
• následne môžete požiadať mestský úrad, odbor evidencie obyvateľstva o zmenu trvalého bydliska


Zoznam článkov


Kolaudácia - ako na to

Aby ste mohli po ukončení výstavby rodinného domu nehnuteľnosť riadne užívať je potrebné ju skolaudovať.

 

Výhody drevostavieb

Drevostavby nachádzajú širokú škálu uplatnenia, vďaka pokroku v tejto modernej technológii výstavby sa týmto spôsobom stavajú nielen rodinné domy a chaty, ale napríklad aj niekoľkoposchodové hotely. Takmer akúkoľvek stavbu možno teda postaviť z dreva.

Two by four

Stavby v systéme Two-by-four (stĺpikový) sú realizované priamo na stavebnom pozemku z drevených fošní a jedná sa o ľahký drevený skelet. Ide pravdepodobne o najpoužívanejší systém stavby sendvičových drevostavieb na svete. Pre stavbu sa používajú fošne rovnakej hrúbky, ale rozdielnej dĺžky a šírky. Kostru tejto drevostavby tak tvorí nosná drevená konštrukcia. V stenách sa ako výplň používa tepelná izolácia. Na izoláciu sa najčastejšie používa minerálna plsť, polystyrén, celulóza apod Izolačný systém býva nezriedka doplnený parozábranou.

 

Energetický certifikát

Energetický certifikát je dokument, ktorý hodnotí energetickú náročnosť budovy a skutočne spotrebovanej alebo odhadovanej energie spojenej s jej užívaním, t.j. energia na vykurovanie, vetranie, ohrev teplej vody, chladenie a osvetlenie.

Blower door test

BlowerDoor test (BDT), meranie vzduchovej priepustnosti budov alebo jej jednotlivých častí, lokalizuje vzduchopriepustné miesta v obalovej konštrukcii, ktoré zhoršujú kvalitu stavby a vnútornú klímu v budove, a umožní ich úspešné odstránenie.

 

Dispozície

Čo znamená 4+KK?

Nízkoenergetický dom

Nízkoenergetický dom alebo nízkoenergetický ekologický dom (skr. NED) je dom, v ktorom sa ročne na zabezpečenie tepelnej pohody spotrebuje 15 až 50 kWh/m2 obývanej plochy.

 

Rozdiel medzi hrubou stavbou, holodomom a stavbou na kľúč

Všetci snívame a túžime po svojom bývaní. Niekomu stačí byt, inému dom. Každý z nich má svoje výhody a je len na nás, čo si vyberieme. Samozrejme prihliadať musíme aj na finančnú stránku. Ak sa už ale rozhodneme postaviť si dom, mali by sme vedieť, čo to všetko obnáša a aké možnosti máme. Vyberať si môžeme z hrubej stavby, holodomu alebo domu na kľúč. Viete aké sú medzi nimi rozdiely? Ak nie, potom čítajte ďalej. Všetko potrebné sa dozviete na nasledujúcich riadkoch.

Ako v domácnosti znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody?

Ceny energie neustále stúpajú. Existuje celý rad možností, ako znížiť náklady na vykurovanie a teplú vodu, ktoré do veľkej miery zaťažujú domáci rozpočet. Sú medzi nimi jednoduché riešenia za málo peňazí i finančne náročnejšie opatrenia. Poradíme vám, ako vopred zistiť, či sa vám investícia oplatí, aby ste si mohli na základe toho stanoviť priority.