Postavim.sk
 

Blower door test

BlowerDoor test (BDT), meranie vzduchovej priepustnosti budov alebo jej jednotlivých častí, lokalizuje vzduchopriepustné miesta v obalovej konštrukcii, ktoré zhoršujú kvalitu stavby a vnútornú klímu v budove, a umožní ich úspešné odstránenie.

Všeobecné pravidlá a postupy merania sú uvedené v norme STN EN 13829, ktorá upresňuje spôsob overovania požiadaviek na vzduchotesnosť pre účely klasifikácie nízkoenergetických a pasívnych domov.

Určenie vzduchovej priepustnosti budovy a overenie BlowerDoor testom je nevyhnutným predpokladom pre stanovenie tepelnej straty a potreby tepla na vykurovanie, teda energetickej náročnosti budovy. Ak budova nie je vzduchotesná, teplo uniká všetkými netesnosťami v obvodovom plášti, čo znamená plytvanie čoraz drahšou energiou. Dokonca, aj keď sa zdá, že obvodový plášť je takmer dokonale vyhotovený, ešte stále sa v ňom nachádzajú netesnosti, voľným okom neviditeľné. Veľmi dôležité je taktiež zamedziť prieniku a kondenzácii vodných pár vo vnútri konštrukcie. Kvalitne navrhnuté drevostavby napríklad vylučujú kondenzáciu vodnej pary v konštrukcii ako rizikový faktor, ktorý ohrozuje ich trvanie.

Vzduchová priepustnosť obvodového plášťa budovy sa overuje v zmysle normy STN EN 13829 stanovením celkovej intenzity výmeny vzduchu n50 pri tlakovom rozdiele 50 Pa. Pri prirodzenom vetraní budovy sa požaduje hodnota n50 = 4,5/h, to znamená, že sa celkový objem stanoveného priestoru vymení 4,5 krát za hodinu. V budovách s núteným vetraním je to najviac n50 = 1,5/h, pri nútenom vetraní so spätným získavaním tepla rekuperáciou najviac n50 = 1,0/h a v budovách s takmer nulovou potrebou tepla na vykurovanie najviac n50 = 0,6/h.

PRINCÍP MERANIA BDT

Testovanie vzduchotesnosti pozostáva z opakovaného merania prietoku vzduchu skrz obalovú konštrukciu budovy pri rôznych úrovniach tlakového rozdielu. Tlakový rozdiel sa vyvolá umelo, za pomoci ventilátora, ktorý je súčasťou meracieho prístroja. Pomocou rozperného rámu a vzduchotesnej plachty sa ventilátor osadí do otvoru v obalovej konštrukcií (najčastejšie do vstupných dverí). 

V prvom kroku sa za pomoci ventilátora vytvára podtlak. Zariadenie pomocou regulácie otáčok ventilátora zaznamenáva rýchlosť a objemový prietok vzduchu prostredníctvom snímača. Hodnoty sa priebežne zaznamenávajú a následne vyhodnotia. Na základe nameraných hodnôt sa stanoví stupeň vzduchotesnosti objektu. Pri vytváraní podtlaku je možné určiť netesné miesta čiastočne hmatom, pomocou jemnej tkaniny, použitím dymovej tyčinky a potom presným zmeraním meracím zariadením – anemometrom v poškodenom mieste obalovej konštrukcie. Z miest, ktoré nevyhovujú požadovaným kritériám, sa vyhotoví fotodokumentácia pre následné odstránenie týchto nedostatkov.

V druhom kroku testovania sa vytvorí v objekte pretlak. Zariadenie pomocou regulácie otáčok ventilátora zaznamenáva príslušné hodnoty v rovnakom postupe ako pri vytváraní podtlaku. Namerané hodnoty sa po skončení testovania vyhodnocujú a následne sa určí stupeň vzduchotesnosti pri pretlaku. Pre tento spôsob merania sa na určenie poškodených a netesných miest v obalovej konštrukcii používa generátor na výrobu hmly. Výsledná hodnota vzduchotesnosti je priemerom oboch meraní.

Niektoré nedostatky je možné odstrániť počas testovania, iné je možné odstrániť na základe vystaveného odborného posudku. Meranie je opakované, až kým sa nedosiahnu požadované výsledky.

Odborný posudok
Po skončení merania sa vystaví záverečný protokol s odborným posudkom, ktorého náležitosti nú definované v norme STN EN 13829. V odbornom posudku sú zobrazené namerané výsledky v porovnaní s normovými hodnotami, alebo s požiadavkami objednávateľa. 
Súčasťou odborného posudku je taktiež fotodokumentácia s lokalizovanými defektami a netesnosťami testovaného objektu.

METÓDY MERANIA BDT

STN EN 13829 rozlišuje dve metódy merania, ktoré sa navzájom líšia prípravou budovy pred meraním:

Metóda B - meranie vzduchotesnosti obvodovej konštrukcie budovy

Vetracie otvory v obvodovej konštrukcií sa uzavrú, ostatné otvory sa utesnia (odpady, prechodky, komíny a pod.). Táto metóda sa vykonáva počas výstavby i po jej dokončení. Cieľom tohto testu je odhaliť defekty v tesnosti a zistiť úspešnosť vzduchotesných opatrení. 
Pri vykonávaní testu počas výstavby je nutné, aby bola dokončená vzduchotesná rovina budovy (osadené okná, exteriérové dvere a pod.).

Metóda A - meranie samotnej budovy počas prevádzky

Vetracie otvory v obvodovej konštrukcií budovy sa uzatvoria (napríklad okná a vetracie mriežky), ostatné prevádzkové otvory (ako napríklad komíny, vetracie otvory kanalizačného potrubia a pod.) sa ponechajú v stave typickom pre obdobie, kedy je v prevádzke systém vykurovania alebo chladenia. Výsledky merania metódy A majú charakterizovať vzduchotesnosť budovy v jej stave prevádzky. Merania teda musia byť vykonané až po úplnom dokončení výstavby budovy. Výsledky sa používajú najmä ako vstupy do energetických výpočtov.

PRÍPRAVA BUDOVY PRED MERANÍM BDT

Pred samotnou realizáciou BlowerDoor testu je nutné, aby boli splnené nasledovné podmienky:

 • Vzduchotesná rovina budovy
  (Masívna stavba - musia byť aspoň nahrubo nanesené vnútorné omietky)
  (Ľahká stavba - pokiaľ je ako vzduchotesniaca vrstva použitá fólia, musí byť ukotvená latami, aby nedošlo pri meraní podtlakom k jej odtrhnutiu. Pokiaľ tvorí vzduchotesnú rovinu záklop z OSB dosiek, musia mať tieto dosky prelepené spoje)
 • Dokončená elektroinštalácia
 • Osadené okná a exteriérové dvere
 • Dokončený komín (pokiaľ je súčasťou budovy)
 • Rezervné prestupy a nepoužité prechodky musia byť utesnené (napríklad rezerva pre solárne panely)

Pri meraní metódou A už nesmú byť vykonané žiadne opatrenia pre zlepšenie vzduchotesnosti stavby.

Pre meranie metódou B (obvodová konštrukcia budovy) je nutné uzavrieť alebo utesniť všetky existujúce otvory (prestupy cez steny, odpady bez inštalovaných sifónov a pod.). Inštalované sifóny musia byť zavodnené.

Oblasti častých porúch netesnosti

Prestupy cez základovú dosku

• elektrické prívody
• odpady
• prívody vody
• pripojenia zemných výmenníkov

 1. Utesniť všetky viditeľné špáry.
 2. Skontrolovať gumové, penové tesnenia prívodov (pri voľných dotmeliť, alebo odrezať pri podlahe a dotmeliť v úrovni podlahy.
 3. Zistiť či sú káble v chráničkách vzduchotesne vytmelené (ak nie, odrezať chráničku pri zemi a káble v chráničke utesniť).
 4. Pri dodatočne sekaných a vŕtaných dierach pre prestupy sa uistiť, že tieto sú správne utesnené.

Styk obvodovej steny a základovej dosky

 1. Vizuálne skontrolovať spoj (prípadne spoj steny a hydroizolácie, ak táto tvorí vzduchotesnú rovinu).

Hydroizolácia na základovej doske (ak tvorí vzduchotesnú rovinu)

 1. Skontrolovať spoje a natavenie spojov, celistvosť.

Okná

 1. Pri viditeľných špárach medzi krídlom a rámom nastaviť kovanie.
 2. Pri viditeľne narušených alebo odlepených páskach toto opraviť.
 3. Skontrolovať rohy (styk okno - stena), najmä v mieste parapetu.

Prestupy elektrických káblov

 1. Uistiť sa, že káble vzduchotesne prechádzajú cez obvodovú stenu (ak sú káble vedené v chráničkách, dotesniť samotné chráničky a aj káble v chráničkách).

Vzduchotechnika

 1. Skontrolovať hlavne prestupy vzduchotechniky.
 2. Je nutné utesnenie samotného potrubia a aj izolačného obalu potrubia na vzduchotesnú rovinu.

Komín

 1. Musí byť omietnutý, alebo dočasne oblepený fóliou nahradzujúcou omietku.
 2. Skontrolovať utesnenie prechodu komína cez obvodovú stenu (strop).
 3. Skontrolovať utesnenie externého prívodného vzduchu.

Uvedený súpis je zoznam detailov, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť pred meraním vzduchotesnosti, pretože sú to oblasti častých porúch netesnosti. 


Zoznam článkov


Kolaudácia - ako na to

Aby ste mohli po ukončení výstavby rodinného domu nehnuteľnosť riadne užívať je potrebné ju skolaudovať.

 

Výhody drevostavieb

Drevostavby nachádzajú širokú škálu uplatnenia, vďaka pokroku v tejto modernej technológii výstavby sa týmto spôsobom stavajú nielen rodinné domy a chaty, ale napríklad aj niekoľkoposchodové hotely. Takmer akúkoľvek stavbu možno teda postaviť z dreva.

Two by four

Stavby v systéme Two-by-four (stĺpikový) sú realizované priamo na stavebnom pozemku z drevených fošní a jedná sa o ľahký drevený skelet. Ide pravdepodobne o najpoužívanejší systém stavby sendvičových drevostavieb na svete. Pre stavbu sa používajú fošne rovnakej hrúbky, ale rozdielnej dĺžky a šírky. Kostru tejto drevostavby tak tvorí nosná drevená konštrukcia. V stenách sa ako výplň používa tepelná izolácia. Na izoláciu sa najčastejšie používa minerálna plsť, polystyrén, celulóza apod Izolačný systém býva nezriedka doplnený parozábranou.

 

Energetický certifikát

Energetický certifikát je dokument, ktorý hodnotí energetickú náročnosť budovy a skutočne spotrebovanej alebo odhadovanej energie spojenej s jej užívaním, t.j. energia na vykurovanie, vetranie, ohrev teplej vody, chladenie a osvetlenie.

Blower door test

BlowerDoor test (BDT), meranie vzduchovej priepustnosti budov alebo jej jednotlivých častí, lokalizuje vzduchopriepustné miesta v obalovej konštrukcii, ktoré zhoršujú kvalitu stavby a vnútornú klímu v budove, a umožní ich úspešné odstránenie.

 

Dispozície

Čo znamená 4+KK?

Nízkoenergetický dom

Nízkoenergetický dom alebo nízkoenergetický ekologický dom (skr. NED) je dom, v ktorom sa ročne na zabezpečenie tepelnej pohody spotrebuje 15 až 50 kWh/m2 obývanej plochy.

 

Rozdiel medzi hrubou stavbou, holodomom a stavbou na kľúč

Všetci snívame a túžime po svojom bývaní. Niekomu stačí byt, inému dom. Každý z nich má svoje výhody a je len na nás, čo si vyberieme. Samozrejme prihliadať musíme aj na finančnú stránku. Ak sa už ale rozhodneme postaviť si dom, mali by sme vedieť, čo to všetko obnáša a aké možnosti máme. Vyberať si môžeme z hrubej stavby, holodomu alebo domu na kľúč. Viete aké sú medzi nimi rozdiely? Ak nie, potom čítajte ďalej. Všetko potrebné sa dozviete na nasledujúcich riadkoch.

Ako v domácnosti znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody?

Ceny energie neustále stúpajú. Existuje celý rad možností, ako znížiť náklady na vykurovanie a teplú vodu, ktoré do veľkej miery zaťažujú domáci rozpočet. Sú medzi nimi jednoduché riešenia za málo peňazí i finančne náročnejšie opatrenia. Poradíme vám, ako vopred zistiť, či sa vám investícia oplatí, aby ste si mohli na základe toho stanoviť priority.